REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO.PLUS z dnia 25-05-2018r

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego textillo.com prowadzonego przez Euro.Plus 1 sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-521, ul. Kasztelańska 27), NIP: 9661672304, REGON: 052204127, KRS 0000642414 ;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Euro.Plus 1 sp. z o.o.;

4. Sklep internetowy “Euro.Plus” – serwis internetowy dostępny pod www.textillo.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  www.textillo.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod  www.textillo.com prowadzony jest przez [oznaczenie zgodne z częścią I. podręcznika].

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa “Euro.Plus” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.textillo.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. “Euro.Plus” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez “Euro.Plus” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię “Euro.Plus”.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody “Euro.Plus”.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu internetowego “Euro.Plus”,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego “Euro.Plus” jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego “Euro.Plus”, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego “Euro.Plus”, należy wejść na stronę internetową  www.textillo.com,

dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki lub rozmiaru z oferty Sklepu, itp, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego Euro.Plus 1 sp. z o.o. wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Euro.Plus 1 sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub poprzez inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Informacje dotyczące Kosztów dostawy dostępne są w sklepie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.textillo.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkich inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) Klient ma możliwość dokonania płatności również przelewem bankowym na numer konta bankowego MBANK 92 1140 1775 0000 4619 8900 1001 . Z chwilą wybrania w formularzu opcji płatności „Przelew bankowy” następuje rezerwacja towaru w magazynie. Jednocześnie Sklep internetowy “Euro.Plus” informuje, że w przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, zamówienia zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego.,

b) płatnością w systemie PayU.

7. Prawo odstąpienia od umowy.

7.1.Prawo odstąpienia od niniejszej umowy obowiązuje w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dniach .

7.3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia: pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

7.4.Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie  https://textillo.com/dokumenty/zwrot.pdf

7.5.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy , Klient zobowiązany jest zwrócić towar w stanie nienaruszonym, bez jakichkolwiek wad użytkowania.
7.6.Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep “Euro.Plus” zobowiązuje się zwrócić należności za zwracany towar niezwłocznie na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, nie później jednakże niż w terminie do 14 dni, począwszy od dnia, w którym produkt, paragon oraz formularz zwrotu dotrą do siedziby firmy.

7.7.Koszty za zakup zwracanego towaru są zwracane przez Sklep internetowy “Euro.Plus”. Sklep internetowy “Euro.Plus” nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dostawy.

8.Wymiana towaru

8.1.Wymiana towarów jest możliwa jedynie w przypadkach kiedy:
a) z winy sklepu internetowego “Euro.Plus” Klient otrzyma wadliwy produkt,
b) z winy sklepu internetowego “Euro.Plus” Klient otrzyma produkt niezgodny z zamówieniem.
8.2.W innych przypadkach (np. rozmiar, kolor okazuje się źle dobrany) wymiana jest niemożliwa i należy dokonać zwrotu towaru a następnie zamówić inny wariant produktu. Koszty przesyłki zwrotu ponosi Klient.

8.3.Jedynie w przypadku wymiany towarów z winy sprzedającego koszt jest ponoszony przez sklep internetowy “Euro.Plus”.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Sklep internetowy “Euro.Plus” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu,zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W sytuacji , w której z przyczyn losowych, nie ma mozliwości rozpatrzenia reklamacji wciągu 14 dni,Sklep zobowiązany jest do poinformowania Klienta, o dalszym trybie rozpatrzenia reklamacji.

9.3 Reklamacje należy kierować na adres info@textillo.com. “Euro.Plus”, bądź pisemnie na adres Euro.Plus 1 sp. z o.o. ul. Kasztelańska 25 15-521 Białystok, NIP: 9661672304, REGON: 052204127

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Sklep internetowy “Euro.Plus” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy “Euro.Plus” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklep internetowy “Euro.Plus” Klient może zgłaszać pisemnie na adres: [adres], mailowo pod adres info@textillo.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklep internetowy “Euro.Plus”.

10.5. Sklep internetowy “Euro.Plus” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym “Euro.Plus” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym “Euro.Plus” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę “Euro.Plus”.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wskazówki do wypełnienia wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy (VII. Prawo odstąpienia od umowy):

Konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym musi zostać poinformowany, jeszcze przed złożeniem zamówienia, zarówno o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, jak i wyjątkowych sytuacjach, w których prawo to jest wyłączone (art. 12 pkt 9 – 12 ustawy o prawach konsumenta). Informacji tych – z wyjątkiem informacji o braku prawa odstąpienia od umowy – można udzielić za pomocą wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. Przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi prawidłowo wypełnione pouczenie, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy.